Deze website maakt gebruik van cookies. Als u de site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Sluiten

Spelregels

Spelregels

Onderstaande spelregels garanderen een eerlijk verloop en zorgen ervoor dat de winnaars trots kunnen zijn op hun prestaties en het behalen van het Beste Werkgevers Keurmerk.

Deelnemerscriteria

Elke organisatie in Nederland, onafhankelijk van de ondernemingsvorm of het type organisatie (non-profit of commercieel, et cetera), kan deelnemen aan de Beste Werkgevers als voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden:

  • De organisatie moet gevestigd zijn in Nederland en het onderzoek vindt plaats onder de Nederlandse medewerkers;
  • Bij de organisatie werken in Nederland minimaal 100 medewerkers.
  • De organisatie heeft een onderzoek laten uitvoeren dat aansluit bij de gevalideerde methodieken van de Beste Werkgevers. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door Effectory.
  • Het onderzoek vindt plaats onder alle medewerkers in Nederland die bij de organisatie werkzaam zijn, of bij een representatieve steekproef daarvan die door, of onder toezicht van, Effectory wordt getrokken.
  • Organisaties die zich onder meerdere, duidelijk identificeerbare en voor de consument op zichzelf staande herkenbare logo's profileren, kunnen in overleg met de verschillende onderdelen meedingen naar een nominatie voor de Beste Werkgevers. Per onderdeel moet aan de bovengenoemde deelnemerscriteria worden voldaan.

Mogelijkheid voor gratis deelname

Voor organisaties met meer dan 100 medewerkers in Nederland is het mogelijk om gratis deel te nemen middels een Beste Werkgevers Scan. De voorwaarden voor deze gratis deelname zijn als volgt:

  • De organisatie neemt in haar totaliteit deel. Vestigingen of afdelingen die onder een organisatie vallen kunnen niet individueel deelnemen. Ook niet als de vestiging of afdeling voldoet aan het minimum aantal medewerkers.
  • De organisatie levert zelf het volledige medewerkersbestand aan inclusief e-mailadressen.
  • Het onderzoek wordt vervolgens digitaal uitgevoerd.

De Beste Werkgevers Score

Om in aanmerking te komen voor het Beste Werkgevers Keurmerk en een vermelding in de lijst met Beste Werkgevers, is een Beste Werkgevers Score boven het branchegemiddelde vereist. De uiteindelijke berekening van de Beste Werkgevers Score is een ongewogen gemiddelde op 6 vragen uit het onderzoek. Elke vraag telt dus even zwaar mee en is voor iedere deelnemer na te rekenen.

De branchegemiddelden worden elk jaar voorafgaand aan het meetjaar vastgesteld en telkens “bevroren” voor een jaar. Hierdoor is het mogelijk om al direct na de meting vast te stellen of jouw organisatie in aanmerking komt voor het keurmerk. Het keurmerk kan vanaf dat moment ook direct gebruikt worden. Door het bevriezen van de branchegemiddelden voor een jaar, krijgt elke deelnemende organisatie in het jaar gelijke kansen. Door de jaren heen kennen de branchegemiddelden slechts kleine afwijkingen.

Organisaties die onder het branchegemiddelde scoren en die het Beste Werkgevers keurmerk dus niet krijgen, zullen niet worden gepubliceerd. Hierdoor is het voor elke organisatie veilig om deel te nemen.

Beste Werkgevers Keurmerk

Beste Werkgevers is een keurmerk van Effectory B.V. en Intermediair. Je hebt als organisatie een jaar lang – van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018 – het recht om het keurmerk te voeren horende bij je score op basis van de Beste Werkgevers Scan. Als 3 sterren organisatie maak je kans op de titel Beste Werkgever tijdens de Beste Werkgevers Awards in februari. Effectory hanteert de volgende drie keurmerken: 3 sterren: als organisatie scoor je zeer ver boven het gemiddelde van je branche | 2 sterren: als organisatie scoor je ver boven het gemiddelde van je branche | 1 ster: als organisatie scoor je boven het gemiddelde van je branche.

Minimale respons

De respons van de uitgestuurde vragenlijsten dient minimaal 30% te zijn. Is de respons lager dan kunnen we de representativiteit niet garanderen en kan de organisatie niet meedingen.

Beste Werkgevers Awards

We reiken awards uit in de volgende categorieën:

Terugtrekking en diskwalificatie op het moment dat de organisatie voldoet aan de minimumscore

Na ontvangst van de scores beslist de deelnemer zelf tijdig of deze opgenomen wil worden in de Top 50 lijst van het Beste Werkgevers Magazine en wil meedingen naar een Beste Werkgevers Award.

Effectory behoudt zich het recht voor om organisaties te diskwalificeren van deelname. Redenen voor eventuele diskwalificatie behelzen onder meer: gedrag of acties van de kant van de deelnemer die zijn geloofwaardigheid als goede werkgever aantasten, ongeoorloofd gebruik van onderzoeksmateriaal, beïnvloeding van medewerkers bij hun deelname aan het onderzoek en/of schending van de regels, voorwaarden en condities van de Beste Werkgevers.

Effectory heeft in haar Beste Werkgevers scan een controlevraag opgenomen waarin getoetst wordt of de medewerkers beïnvloed worden om de scores positiever in te vullen.

Effectory behoudt zich het recht voor een aanmelding te weigeren evenals een deelnemende organisatie te diskwalificeren zonder opgaaf van redenen.

Publicatie en Awards

Effectory zal de resultaten van de Beste Werkgevers, mits door deelnemers voldaan wordt aan de minimum normscore, publiceren in een speciaal Beste Werkgevers Magazine. Hierin wordt twee keer een lijst van Beste Werkgevers gepubliceerd. Dit omvat ook de mogelijkheid om de resultaten van het onderzoek op hoofdpunten te publiceren. Daarnaast worden de resultaten in verschillende landelijke media bekend gemaakt. In januari zullen de Beste Werkgevers Awards tijdens een feestelijk event uitgereikt worden. Alle deelnemers van de Beste Werkgevers en klanten van Effectory die voldoen aan de Beste Werkgevers minimum normscore dingen mee naar een Award en zullen twee uitnodigingen voor het event ontvangen.

Effectory zal nooit op enigerlei wijze informatie met betrekking tot individuele bedrijven die benaderd zijn maar niet willen deelnemen, of bedrijven die hebben deelgenomen maar niet succesvol zijn geweest in het behalen van de minimum normscore, prijsgeven aan derde partijen.

Geheimhouding en anonimiteit

Ten aanzien van de geheimhouding van de resultaten en persoonsgegevens geeft Effectory de volgende geheimhoudingsgarantie. Effectory handelt volledig in overeenstemming met Europese en Nederlandse privacywetgeving: EU Richtlijn: 95/46/EC (Data Protection Directive) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De medewerkergegevens worden slechts voor dit eenmalige onderzoek gebruikt en daarna vernietigd. Aan de organisaties wordt nooit meegedeeld welke medewerkers geselecteerd zijn voor het onderzoek. De enquête is 100% anoniem. Binnen Effectory heeft slechts een zeer beperkt aantal medewerkers toegang tot de respondentendatabase. Bovendien hebben Effectory medewerkers geheimhoudingsplicht. Ingevulde enquêtes worden na afloop van het onderzoek door Effectory vernietigd.

Effectory is ISO/IEC 27001 gecertificeerd. Effectory toont hiermee aan persoonsgegevens, onderzoeksresultaten en overige informatie van klanten en respondenten op adequate wijze te beveiligen, zowel in technische zin als organisatorisch

Meetperiode

Je kunt het hele jaar door een Beste Werkgevers Scan afnemen. De resultaten krijg je direct na het onderzoek. Wil je met jouw resultaten meegenomen worden op het eerstvolgende Beste Werkgevers Event,  dan dien je je organisatie uiterlijk eind november te hebben aangemeld voor deelname aan de scan.